Nasz znak: RGP.6733.31.2015.AS                                         Ostróda, 24 listopada 2015 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 24 listopada 2015 r. na wniosek firmy ENERGA – OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, 10 – 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Marek Dziekoński reprezentujący firmę Instalatorstwo Elektryczne Usługi Ogólnobudowlane Marek Dziekoński z siedzibą 14-100 Ostróda, Lubajny 62 została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV oraz złącza pomiarowego do zasilenia budynku letniskowego w miejscowości Cibory, gm. Ostróda, przewidzianej do realizacji na działce nr 198, położonej w obrębie geodezyjnym Kajkowo, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
                                                                           Z up. Wójta
                                                                           Artur Lewartowski
                                                                           Kierownik Referatu Rolnictwa
                                                                          i Gospodarki Przestrzennej
 
Data przekazania do publikacji:24.11.2015r.
Osoba przekazująca:Agnieszka Szczekało

 

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.11.2015, ostatnia aktualizacja: 24.11.2015, odsłon: 957


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100348
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości