Nasz znak: RGP.6733.20.2016.MG                                          Ostróda, 15 listopada 2016 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm), zawiadamiam, że dnia 14 listopada 2016 r., na wniosek firmy ENERGA – OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10 – 950 Olsztyn, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Tomasz Dąbrowski reprezentujący firmę EL-VIK PROJEKT Tomasz Dąbrowski, ul. Plac 650-lecia Jonkowa 1, 11-042 Jonkowo,
 
została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi (4 szt.), przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 3291/5, 290/2, 200, 34/1, 35/4, obręb geodezyjny Międzylesie, gmina Ostróda.
 
            W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
            Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 17.11.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Czarnowska

Sporządził/a: Magdalena Czarnowska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.11.2016, ostatnia aktualizacja: 17.11.2016, odsłon: 968


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14834352
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości