Nasz znak: RGP.6733.30.2014                                               Ostróda, 27 listopada 2014 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 27 listopada 2014 r. na wniosek Pana Marka Piesiewicza reprezentującego firmę Instalatorstwo Elektryczne i Sanitarne Marek Piesiewicz, Plac 1000 Lecia Państwa Polskiego 9/2, 14 – 100 Ostróda, działającego z pełnomocnictwa ENERGA – OPERATOR S.A., Oddział w Olsztynie, 10 – 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6 została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegodla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej NN wraz z szafą pomiarową, przewidzianej do realizacji na działkach nr 332, 331/1 oraz 256/2, obręb Międzylesie, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 28.11.2014r.
Sporządziła: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.11.2014, ostatnia aktualizacja: 28.11.2014, odsłon: 1 142


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085515
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości