Nasz znak: RGP.6733.25.2014                          Ostróda, 27 października 2014 r.

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 27 października 2014 r. na wniosek Pana Marka Dziekońskiego reprezentującego firmę Instalatorstwo Elektryczne Usługi Ogólnobudowlane Marek Dziekoński z siedzibą 14 – 100 Ostróda, Lubajny 62 działającego z pełnomocnictwa ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie 10 – 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6  została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV oraz złącza pomiarowego, przewidzianej do realizacji na działkach nr 121/6, 198 i 117/17 położonych w miejscowości Cibory, obręb Kajkowo, gmina Ostróda.

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 28.10.2014r.

                                                                                Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

 

 

 

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.10.2014, ostatnia aktualizacja: 28.10.2014, odsłon: 1 062


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209962
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości