Nasz znak: RGP.6733.36.2017.AS                          Ostróda, 21 lutego 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 21 lutego 2018 r. z urzędu
 
     zostało wydane postanowienie o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Wójta Gminy Ostróda Nr 1/2018, z dnia 17 stycznia 2018 r., znak: RGP.6733.36.2017.AS, w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-MOBILE, przewidzianej do realizacji na działce nr ew.: 240/3, obręb geodezyjny Ornowo, gmina Ostróda.
 
     W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
     Na w/w postanowienie nie służy stronom zażalenie. Strony będą mogły zaskarżyć postanowienie w odwołaniu od decyzji kończącej wznowione postępowanie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 23 lutego 2018 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 23.02.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 23.02.2018, ostatnia aktualizacja: 23.02.2018, odsłon: 633


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070431
odsłon strony

Aktualnie mamy
42 gości