Nasz znak: RGP.6220.3.2018                                                          Ostróda, 15 maja 2018 r.
 
Obwieszczenie
 
     Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t.j.) zawiadamiam społeczeństwo, że dnia 15 maja 2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingów i garaży z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb projektowanej inwestycji mieszkaniowej w Kajkowie, na działkach ew. nr 346/50 i 346/20, obręb Kajkowo, gm. Ostróda.
 
     Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 304, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
     Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kajkowo.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 04.06.2018
Osoba przekazująca: Beata Renans

Sporządził/a: Beata Renans
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 04.06.2018, ostatnia aktualizacja: 04.06.2018, odsłon: 603


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16057764
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości