Nasz znak: RGP.6220.10.2012

Ostróda, dnia 30 stycznia 2013 r.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda

 

Na podstawie art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Pana Kamila R. i Pana Zbigniewa R., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie 7 ekologicznych domów jednorodzinnych w miejscowości Janowo, obręb Giętlewo - Janowo”.

 

W związku z powyższym informuję:

1. Aktualny etap postępowania obejmuje ustalenie ewentualnej potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określenia jego zakresu.

2. Wystąpienie o opinie w sprawie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 106 k.p.a.

3. Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 pok. 315 w godz. od 730 do 1530.

4. W terminie 21 dni można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 05.02.2013, ostatnia aktualizacja: 05.02.2013, odsłon: 1 169


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085552
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości