Nasz znak : RGP-7624/4/2009                                     Ostróda, dnia  28 kwietnia 2010 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.) oraz w związku z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem, zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

- zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarskiego z przeznaczeniem na halę sortowni odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki oraz odpadów zmieszanych oraz łącznika pomiędzy obiektami z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalno - bytowe przewidzianego do realizacji na działce nr 4/103,

 

- zmianie sposobu użytkowania obiektu inwentarskiego z przeznaczeniem na budynek magazynowo - składowy na działce nr 4/106,

 

- zmianie sposobu użytkowania silosów na place magazynowo - składowe położone na działkach nr 4/104 i 4/105 w miejscowości Morliny, przekazane zostały warunki realizacji przedsięwzięcia w celu uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie.

 

Z up. Wójta

Artur Lewartowski

Kierownik Referatu Rolnictwa

Gospodarki Gruntami i Przestrzennej

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.05.2010, ostatnia aktualizacja: 06.05.2010, odsłon: 1 279


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209898
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości