Ostróda, 30 października 2015r.
Nasz znak: RGP.6220.9.2015
 
Obwieszczenie
 
   Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięciapn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1239N Smykowo-Naprom” został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.
 
W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) strony postępowania administracyjnego mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
W związku z powyższym informuję, że z zebranym materiałem dotyczącym w/w sprawy można zapoznać się oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Ostróda, przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, pokój 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
W terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.   
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rudno i Smykowo.
 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 02.11.2015r.
Osoba przekazująca: Karolina Czerwonka
 
 

Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.11.2015, ostatnia aktualizacja: 02.11.2015, odsłon: 985


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331668
odsłon strony

Aktualnie mamy
100 gości