Nasz znak: RGP - 7624/1/2010                                 Ostróda, dnia 6 października 2010 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm.)oraz działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Ostróda

zawiadamia, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ zebrał już wystarczające dowody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie na budowie 10 stawów pstrągowych oraz stawu ziemnego o powierzchni 2400 m2 , przewidzianych do realizacji na działce nr 135/1 położonej w miejscowości Wirwajdy, gmina Ostróda.

 

Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315 z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań w terminie siedmiu dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.10.2010, ostatnia aktualizacja: 13.10.2010, odsłon: 1 388


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15229538
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości