Nasz znak : RGP - 7624/22/2010                                    Ostróda, dnia 28 stycznia 2011 r.

 

OBWIESZCZENIE

            

Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm. )oraz działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Uzupełnieniu infrastruktury technologicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno„, przewidzianej do realizacji na działkach nr 143/2, 143/3, 75/16, 75/15, 75/12, 119/3, 66/8, 66/10 położonych w obrębie Rudno, gmina Ostróda, został zgromadzony materiał dowodowy, z którym stronom przysługuje prawo zapoznania i wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie.

 

Z aktami sprawy można się zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315 w terminie czternastu dni od daty ukazania się Obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Tomasz Kosecki
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 31.01.2011, ostatnia aktualizacja: 31.01.2011, odsłon: 1 311


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563836
odsłon strony

Aktualnie mamy
55 gości