Nasz znak : RGP-7624/14/2010                            Ostróda, dnia 11 października 2010 r.

 

OBWIESZCZENIE

               

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 3 stawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Tyrowie”, przewidzianej do realizacji na działce nr 10/50 położonej w obrębie Morliny i działce nr 676/2 położonej w obrębie Tyrowo, gmina Ostróda, pismem z dnia 6 października 2010 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia i udzielenie opinii w sprawie planowanego przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.10.2010, ostatnia aktualizacja: 20.10.2010, odsłon: 1 318


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209939
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości