Nasz znak : RGP.6220.07. 2012                                  Ostróda, dnia 26 września 2012 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1237N Ostróda - Brzydowo w miejscowości Ornowo „ gmina Ostróda pismem z dnia 25 września 2012 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie o udzielenie opinii sanitarnej na realizację planowanego przedsięwzięcia.

 

 

WÓJT

Bogdan Bartnicki

 

Osoba pełniąca funkcję na podst. art. 28f

ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.09.2012, ostatnia aktualizacja: 27.09.2012, odsłon: 1 003


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11931070
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości