Nasz znak: RGP.6220.08.2012                   Ostróda, dnia 31 maja 2012 r.

 

OBWIESZCZENIE

               

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa elektrociepłowni na biogaz rolniczy o mocy 1600 kW „w miejscowości Morliny,  pismem z dnia 28 maja 2012 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Ostródzie o opinię w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

W terminie 14 dni strony w postępowaniu administracyjnym mogą zapoznać się z treścią pisma oraz uzyskać informacji o planowanym przedsięwzięciu w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Jana III Sobieskiego 1 pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 01.06.2012, ostatnia aktualizacja: 01.06.2012, odsłon: 1 012


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11957924
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości