Nasz znak : RGP-7624/3/2010                                          Ostróda, dnia  25 lutego 2010 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ostróda

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) zawiadamia się, że w obwieszczeniu z dnia 15 lutego 2010 r. odnośnie wszczętego postępowania administracyjnego na wniosek Recykling Edyta Jaskółowska w Ostródzie użyto mylnego określenia dotyczącego zakresu działalności, po wnikliwym przeanalizowaniu załączonych dokumentów przedmiotowa działalność polegała będzie na „ Zbiórce i magazynowaniu odpadów tworzyw sztucznych, tekstylii, szkła i drewna „, przewidziana do realizacji na działce nr 194/7 obręb Kątno i działce nr 194/5 obręb Stare Jabłonki położonych w miejscowości Szklarnia, gmina Ostróda.

                                                                                                 

W związku z powyższym informuję:

 

1. Aktualny etap postępowania obejmuje ustalenie ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zakresu sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

2. Wystąpienie o opinie w sprawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Starosty Powiatowego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 106 k.p.a.

 

3. Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Referacie Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 pok. 315 w godz. od 730 do 1530.

 

4. W terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.02.2010, ostatnia aktualizacja: 25.02.2010, odsłon: 1 311


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15229397
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości