Nasz znak : RGP-7624/3/2010                                     Ostróda, dnia  9 marca 2010 r.

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ostróda

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) zawiadamia się, że w obwieszczeniu z dnia 15 lutego 2010 r. odnośnie wszczętego postępowania administracyjnego na wniosek Ostróda Recycling Edyta Jaskółowska, ul. Przemysłowa 8e, 14 - 100 Ostróda w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia użyto mylnego określenia dotyczącego zakresu działalności. Po wnikliwym przeanalizowaniu załączonych dokumentów oraz złożeniu dodatkowych wyjaśnień przez wnioskodawcę informuje się, iż przedmiotowa działalność miałaby polegać na:

 

„Odbiorze i magazynowaniu odpadów tworzyw sztucznych, tekstylii i drewna”, a w szczególności następujących odpadów:

 

Nazwa odpadu

Planowana ilość odpadu rocznie

Kod odpadu

odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

20 ton

020104

Trociny, wióry, ścinki, płyta wiórowa

10 ton

030105

odpady kory i korka

1 ton

030101

odpady z tworzyw sztucznych

20 ton

070213

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

20 ton

120105

opakowania z papieru i tekstury

20 ton

150101

opakowania z tworzyw  sztucznych

20 ton

150102

opakowania z drewna

2 ton

150103

opakowania z metali

2 ton

150104

opakowania wielomateriałowe

1 ton

150105

zmieszane odpady opakowaniowe

1 ton

150106

opakowania ze szkła

2 ton

150107

opakowania z tekstyliów

2 ton

150109

sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny

do wycierania i ubrania ochronne inne

niż wymienione w 150202

5 ton

150203

zużyte opony

2 ton

160103

tworzywa sztuczne

1 ton

160119

usunięte tynki, tapety, okleiny itd...

10 ton

170180

odpady z remontów i przebudowy

dróg

10 ton

170181

drewno

2 ton

170201

szkło

1 ton

170202

tworzywa sztuczne

2 ton

170203

odpadowa papa

5 ton

170380

papier i tektura

2 ton

191201

tworzywa sztuczne i guma

1 ton

191204

szkło

1 ton

191205

papier i tektura

5 ton

200101

szkło

2 ton

200102

odzież

2 ton

200110

tekstylia

1 ton

200111

 

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działce nr 194/7 obręb Kątno i działce nr 194/5 obręb Stare Jabłonki, położonych w miejscowości Szklarnia 2, gmina Ostróda.

                                                                                                  

W związku z powyższym informuję:

 

1.Aktualny etap postępowania obejmuje ustalenie ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zakresu sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

2. Wystąpienie o opinie w sprawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy oraz art. 106 k.p.a.

 

3. Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 pok. 315 w godz. od 730 do 1530.

 

4. W terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

                                                                                           

Sporządził/a: Tomasz Kosecki
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.03.2010, ostatnia aktualizacja: 11.03.2010, odsłon: 1 359


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209964
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości