Nasz znak: RGP.6220.16.2011                    Ostróda, dnia 5 lipca 2012 r.

 

OBWIESZCZENIE

               

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że w dniu 4 lipca 2012 r. wydał postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pawilonu mieszkalnego z funkcją świetlicowo - konsumpcyjną na terenie ośrodka wypoczynkowego SKOWRONEK na działce nr 3246/1 położonej w obrębie Stare Jabłonki, gmina Ostróda.

 

Z treścią w/w postanowienia strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.07.2012, ostatnia aktualizacja: 24.07.2012, odsłon: 1 373


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085679
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości