Nasz znak: RGP.6220.08.2012                             Ostróda, dnia 4 lipca 2012 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227z późn. zm.),oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że w dniu 3 lipca 2012 r. wydane zostało postanowienie znak : RGP.6220.08.2012 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie elektrociepłowni na biogaz rolniczy o mocy 1600 kW na działce nr 10/22 w obrębie Morliny, gmina Ostróda.

 

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie siedmiu dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

 

Z treścią w/w postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.07.2012, ostatnia aktualizacja: 05.07.2012, odsłon: 1 266


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16055439
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości