Nasz znak : RGP.6220.07.2012                     Ostróda, dnia 27 września 2012 r.

 

OBWIESZCZENIE

               

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że w dniu 25 września 2012 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1237N Ostróda - Brzydowo w miejscowości Ornowo” w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę wymaganego raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

WÓJT

Bogdan Bartnicki

 

Osoba pełniąca funkcję na podst. art. 28f

ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.09.2012, ostatnia aktualizacja: 27.09.2012, odsłon: 966


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11931294
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości