Nasz znak: RGP.7220.2.2011                                      Ostróda, 29 lipca 2011 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że na podstawie art. 63 ust. 1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r. a także § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.(D. U. Nr 213 poz.1397, w dniu 25 lipca 2011 r. zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

„ Przebudowie nawierzchni drogi gminnej Nr 153021 Międzylesie - Ruś Mała ”

 

Jednocześnie informuję, że w myśl art. 63 ust.5,6 ustawy wydano postanowienie o zawieszeniu postępowania w przedmiotowej sprawie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko. Na postanowienie to nie przysługuje zażalenie.

 

Z treścią postanowień oraz wymaganymi art. 64 ustawy opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie, strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 pok. 315 w godz. od 730 do 1530.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Tomasz Kosecki
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.07.2011, ostatnia aktualizacja: 29.07.2011, odsłon: 1 398


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526960
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości