Nasz znak: RGP-7624 /19/2010                       Ostróda, dnia 20 grudnia 2010 r.

 

OBWIESZCZENIE

               

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że w dniu 17 grudnia 2010 r. wydał postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa śluzy Mała Ruś „ oraz „ Oznakowanie turystyczne przy tej śluzie” przewidzianego do realizacji w obrębie Mała Ruś, w miejscowości Międzylesie , gmina Ostróda.

 

Z treścią w/w postanowienia strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 pok. nr 315.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

                                

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.12.2010, ostatnia aktualizacja: 27.12.2010, odsłon: 1 295


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209837
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości