Nasz znak : RGP-7624/21/2008                                   Ostróda, dnia  17 marca 2010 r.

 

OBWIESZCZENIE

               

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że w dniu 16 marca 2010 r. wydane zostało postanowienie znak: RGP-7624/21/2008 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW oraz linii energetycznej kablowej SN wraz z drogą dojazdową z placem manewrowym na działkach nr 208 i 181 położonych w miejscowości Tyrowo,  gmina Ostróda.

 

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie siedmiu dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

 

Z treścią w/w postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Z up. Wójta Gminy

Artur Lewartowski

Kierownik Referatu Rolnictwa

Gospodarki Gruntami i Przestrzennej

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.03.2010, ostatnia aktualizacja: 18.03.2010, odsłon: 1 364


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209868
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości