Nasz znak: RGP-7624/24/2010                       Ostróda, dnia 10 lutego 2012 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że na podstawie art. 63 ust. 1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r. a także § 3 ust. 1 pkt 50 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz.1397), w dniu 07 lutego 2012 r. zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

„Budowie ośrodka turystycznego w miejscowości Warlity Wielkie, gmina Ostróda „ przewidzianej do realizacji na działkach nr 108, 90/50, 94/5, 94/1 i 113/117 położonych w miejscowości Warlity Wielkie, gmina Ostróda.

 

Z treścią postanowień oraz wymaganymi art. 64 ustawy opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie, strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 pok. 315 w godz. od 730 do 1530.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.02.2012, ostatnia aktualizacja: 13.02.2012, odsłon: 950


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11931880
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości