Nasz znak: RGP-7624/14/2009                                                                 Ostróda, dnia 29 lipca 2010 r.

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

 Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

 

administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. )

 

w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu

 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199,

 

poz. 1227 z późn. zm. )

 

 

 

 Wójt Gminy Ostróda

 

 

 

 zawiadamia,

 

 

 

że postanowieniem z dnia 28 lipca 2010 r. znak : RGP-7624/14/2009

 

stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

i przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie, gmina Ostróda.

 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

 Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia w siedzibie

 

Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 pok. nr 315 w godz.

 

830 - 1530.

 

 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art. 49 k.p.a. )

 

 

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Magda Kowieska
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 10.08.2010, ostatnia aktualizacja: 24.08.2010, odsłon: 1 416


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15236268
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości