Nasz znak: RGP.6220.18.2013                                                                Ostróda, 30 lipca 2015r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.). Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ostróda sp. z o.o., dnia 28 lipca 2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Tyrowie.
 
Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentami sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, pokój 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 31.07.2015r.
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 31.07.2015, ostatnia aktualizacja: 31.07.2015, odsłon: 926


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070810
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości