Nasz znak : RGP-7624/20/2010                          Ostróda, dnia  19 listopada 2010 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ostróda

 

Na podstawie art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ) zawiadamia się, że na wniosek Pracowni Projektowej Inżynierii Komunalnej w Olsztynie al. Piłsudskiego 55B/11, 10-577 Olsztyn, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Bogdana zostało wszczęte postępowanie administracyjne dnia 18 listopada 2010 r. znak : RGP-7624/20/2010 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowę infrastruktury sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla terenu położonego przy ul. 11-go Listopada w Ostródzie „i na obszarze części miejscowości Morliny - gmina  Ostróda. 

 

W związku z powyższym informuję:

 

1. Aktualny etap postępowania obejmuje ustalenie ewentualnej potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określenia jego zakresu.

 

2. Wystąpienie o opinie w sprawie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 106 k.p.a.

 

3. Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Referacie Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 pok. 315 w godz. od 730 do 1530.

 

4. W terminie 21 dni można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

    

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.11.2010, ostatnia aktualizacja: 24.11.2010, odsłon: 1 454


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15229408
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości