Nasz znak: RGP.6733.12.2022.MC                                                     Ostróda, 05 maja 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamiam, że na wniosek inwestora: ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6,    10-950 Olsztyn, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Rafał Chmielewski reprezentujący firmę ELProjekt Rafał Chmielewski, Piątki 98/1, 13-100 Nidzica zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci SN 15kV, budowie stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV wraz z budową przyłącza kablowego nN 0,4kV oraz budową zespołu szaf  kablowo-pomiarowych nN 0,4kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 36/2, 22/3, 35 i 40, obręb geodezyjny Turznica, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 09 maja 2022 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 09.05.2022
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 09.05.2022, ostatnia aktualizacja: 09.05.2022, odsłon: 177


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16315759
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości