Nasz znak : RGP-7624/9/2010                               Ostróda, dnia  12 kwietnia 2010 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ostróda

 

Na podstawie art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Ostróda w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 w imieniu której z upoważnienia występuje „EUROPOL” Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe w Olsztynie ul. Macierzanki 4, 11-041 Olsztyn zostało wszczęte postępowanie administracyjne dnia 30 marca 2010 r. znak: RGP-7624/9/2010 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „  budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla terenu zabudowy mieszkaniowej przewidzianej do realizacji na działkach nr  85/5, 85/6, 85/9, 85/37, 85/32, 85/16, 85/21, 85/13, 85/33, 85/27, 85/7, 83, 136/24, 74/9, 77, 130, 136/8, 79/8, 79/2, 136/7, 136/3, 134/4, 134/2, 79/11  położonych w miejscowości  Kątno,  gmina Ostróda„ 

 

W związku z powyższym informuję:

 

1. Aktualny etap postępowania obejmuje ustalenie ewentualnej potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia jego zakresu.

 

2. Wystąpienie o opinie w sprawie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie i  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie  zgodnie  z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 106 k.p.a.

 

3. Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Referacie Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 pok. 315 w godz. od 730 do 1530.

 

4. W terminie 21 dni można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w  przedmiotowej sprawie.   

     

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.04.2010, ostatnia aktualizacja: 13.04.2010, odsłon: 1 225


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209844
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości