Nasz znak: RGP.6733.23.2014
Ostróda, 28 sierpnia2014 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Firmy Terra Baltic Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 58, 78 - 200 Białogard, reprezentowanej przez Panią Lucynę Garbiak występującej z upoważnienia inwestora, tj. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie z siedzibą przy ul. Lubelskiej 42A, 10 - 409 Olsztyn zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na działkach nr 117, 113, 42 i 9/37 położonych w miejscowości Wysoka Wieś, obręb Wysoka Wieś, gmina Ostróda.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. 315 w terminie czternastu dni od daty obwieszczenia.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 29.08.2014r.
Osoba przekazująca: Tomasz Kosecki

Sporządził/a: Tomasz Kosecki
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.09.2014, ostatnia aktualizacja: 02.09.2014, odsłon: 1 181


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15235965
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości