Nasz znak: RGP.6730.98.2023.MC                                 Ostróda, 31 lipca 2023 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) Wójt Gminy Ostróda informuje, że dnia 31 lipca 2023 r. na wniosek UNITe Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie reprezentowana przez Prokurenta Pana Roberta Trzaskowskiego została wydana decyzja nr 133/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 241/6, położonej w obrębie geodezyjnym Brzydowo w ramach przedsięwzięcia objętego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10 marca 2023r. znak: RGP.6220.1.2023.
 
W związku z powyższym informuję, że można zapoznać się z treścią wydanej decyzji o warunkach zabudowy oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Dniem udostępnienia treści decyzji o warunkach zabudowy jest 02 czerwca 2023 r. Jednocześnie informuję, że treść ww. decyzji będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu na okres 14 dni.

 

Data przekazania do publikacji: 28.07.2023
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 02.08.2023, ostatnia aktualizacja: 02.08.2023, odsłon: 33


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070814
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości