Nasz znak: RGP.7220.2.2011                      Ostróda, dnia 31 stycznia 2012 r.

 

OBWIESZCZENIE

               

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że dnia 30 stycznia 2012 r. na wniosek Gminy Ostróda w Ostródzie wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 9/2011 znak: RGP.7220.2.2011 dla przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 153021 Międzylesie - Ruś Mała „ gmina Ostróda.

 

Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

 

Z treścią w/w decyzji strony postępowania oraz społeczność lokalna mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. J. III. Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.02.2012, ostatnia aktualizacja: 06.02.2012, odsłon: 992


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11957773
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości