Nasz  znak: RGP.7220.4.2011                      Ostróda, dnia 29 marca 2012 r.

 

OBWIESZCZENIE

               

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że dnia 28 marca 2012 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ AUTO COMPLEX „ w Kajkowie wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 1/2012 znak: RGP.7220.4.2011 dla przedsięwzięcia polegającego na „ Zmianie sposobu użytkowania budynków gospodarczych na stację demontażu pojazdów „przewidzianej do realizacji na działce nr 126, położonej w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.

 

Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

 

Z treścią w/w decyzji strony postępowania oraz społeczność lokalna mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. J. III. Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.04.2012, ostatnia aktualizacja: 05.04.2012, odsłon: 943


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11931741
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości