Nasz znak: RGP.6730.123.2022.AS                                            Ostróda, 25 sierpnia 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49a w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego, że dnia  25 sierpnia 2022 r. została wydana decyzja Nr 165/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przewidzianej do realizacji na działce nr ew.  3329/5, obręb geodezyjny  Ostrowin, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia   26 sierpnia  2022 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 26.08.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 26.08.2022, ostatnia aktualizacja: 26.08.2022, odsłon: 85


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15212927
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości