Nasz znak: RGP-7624/14/2010                     Ostróda, dnia 27 sierpnia  2010 r.

 

OBWIESZCZENIE

               

 Na podstawie art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że dnia 25 sierpnia 2010 r. na wniosek Związku Gmin Regionu Ostródzko -Iławskiego „ CZYSTE ŚRODOWISKO „ w Ostródzie wydana została decyzja Nr 2/2010, znak : RGP-7624/14/2009 dla przedsięwzięcia pod nazwą „ Przebudowa drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rudno, gmina Ostróda „.

 

Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

 

Z treścią w/w decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. J. III. Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pok. nr 315 i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 31.08.2010, ostatnia aktualizacja: 31.08.2010, odsłon: 1 500


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209940
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości