Nasz  znak: RGP.6220.4.2012                Ostróda, dnia  25 lipca 2012 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że dnia 24 lipca 2012r. na wniosek Pana Łukasza Wolfa zam. Samborowo wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 1/2012 znak: RGP.6220.4.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy indyków, przewidziana do realizacji na działce nr 457 położonej w Samborowie, gmina Ostróda.

 

Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

 

Z treścią w/w decyzji strony postępowania oraz społeczność lokalna mogą zapoznać się  w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. J. III. Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. nr 315.

 

Z up. Wójta

Andrzej Pęziński

Sekretarz Gminy

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.07.2012, ostatnia aktualizacja: 26.07.2012, odsłon: 1 003


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11931250
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości