Nasz znak : RGP-7624/1/2010                                  Ostróda, dnia 24 lutego 2010 r.

 

OBWIESZCZENIE

               

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) w związku z art. 96 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że dnia 23 lutego 2010 r. wydane zostało postanowienie znak: RGP-7624/1/2010 w sprawie przekazania akt sprawy zgodnie z kompetencją do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie wniosek firmy Global Sp. z o.o. w Gdyni o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie 10 szt. stawów pstrągowych i stawu ziemnego o powierzchni 2400 m2 „ przewidzianych do realizacji na działce nr 135/1 położonej w miejscowości Wirwajdy , gmina Ostróda.

 

Na w/w postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

 

Z treścią w/w postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Przekazano do publikacji dn. 17.03.2010 r.

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.03.2010, ostatnia aktualizacja: 17.03.2010, odsłon: 1 293


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15229461
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości