Nasz znak: RGP.6220.21.2017                                            Ostróda, 23 lipca 2018 r.
 
Obwieszczenie
 
     Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam społeczeństwo, że dnia 23 lipca 2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do wytopu tłuszczu na działce ew. nr 434/1, obręb Samborowo, gmina Ostróda.
 
     Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 304, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
     Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Samborowo.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 25.07.2018
Osoba przekazująca: Beata Renans

Sporządził/a: Beata Renans
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 26.07.2018, ostatnia aktualizacja: 26.07.2018, odsłon: 624


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070690
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości