Nasz  znak: RGP-7624/4/2009                                 Ostróda,  dnia 21 października 2010 r.

 

OBWIESZCZENIE

               

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że dnia 20 października 2010 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ostródzie wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 3/2010 znak: RGP-7624/4/2009 dla przedsięwzięcia polegającego na:

- zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarskiego z przeznaczeniem na halę sortowni odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki oraz odpadów zmieszanych i łącznika pomiędzy obiektami z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalno – bytowe przewidzianego do realizacji na działce Nr 4/103, zmianie sposobu użytkowania obiektu inwentarskiego z przeznaczeniem na budynek magazynowo – składowy na działce Nr 4/106

- zmianie sposobu użytkowania silosów na place magazynowo – składowe położonych na działce Nr 4/104 w miejscowości Morliny.

           

Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

 

Z treścią w/w decyzji strony postępowania oraz społeczność lokalna mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. J. III. Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. nr 315 i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda

www. bip.gminaostroda.pl.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.10.2010, ostatnia aktualizacja: 29.10.2010, odsłon: 1 287


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209815
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości