Nasz znak: RGP-7624/9/2010                                                  Ostróda, dnia 20 sierpnia 2010  r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że dnia 19 sierpnia 2010 r. na wniosek Pani Grażyny Tochman „ EUROPOL „ Przedsiębiorstwo Projektowo -Usługowego w Olsztynie działającej z upoważnienia Wójta Gminy Ostróda wydana została decyzja Nr 1/2010 znak: RGP-7624/9/2010 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej dla zespołu działek nr 85/5 85/6, 85/9, 85/37, 85/32, 85/16, 85/21, 85/13, 85/33, 85/27, 85/7, 83, 136/24, 74/9, 77, 130, 136/8, 79/8, 79/2, 136/7, 136/3, 134/4, 134/2, 79/11 i 135/1 położonych w miejscowości Kątno, gmina Ostróda.

Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Z treścią w/w decyzji strony postępowania oraz społeczność lokalna mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. J. III. Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. nr 315 i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.08.2010, ostatnia aktualizacja: 24.08.2010, odsłon: 1 481


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15236150
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości