Nasz znak: RGP-7624/1/2010                             Ostróda, dnia 20 października 2010 r.

 

OBWIESZCZENIE

               

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że dnia 18 października 2010 r. na wniosek Wodnej Farmy sp. z o.o. w Iławie wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 4/2010 znak: RGP-7624/1/2010 dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

- budowie 10 stawów pstrągowych oraz stawu ziemnego o powierzchni 2400 m2 przewidzianej do realizacji na działce nr 135/1 położonej w miejscowości Wirwajdy, gmina Ostróda.

 

Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

 

Z treścią w/w decyzji strony postępowania oraz społeczność lokalna mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. J. III. Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. nr 315 i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda www. bip.gminaostroda.pl.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.10.2010, ostatnia aktualizacja: 25.10.2010, odsłon: 1 363


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15236247
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości