Nasz znak : RGP-7624/6/2010                                  Ostróda, dnia  17 listopada 2011 r.

 

OBWIESZCZENIE

               

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że dnia 16 listopada 2011 r. na wniosek Polskiej Grupy Biogazowej Sp. z o.o. wydana została decyzja  znak: RGP-7624/6/2010 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrociepłowni na biogaz, przewidzianej do realizacji na działce nr 163, położonej w miejscowości Stary Las, obręb geodezyjny Turznica, gmina Ostróda.

 

Z treścią w/w decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. J. III. Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.11.2011, ostatnia aktualizacja: 22.11.2011, odsłon: 1 289


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563938
odsłon strony

Aktualnie mamy
55 gości