Nasz znak: RGP.6733.11.2022.AS                                                Ostróda, 15 czerwca 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że dnia 15 czerwca 2022 r. na wniosek inwestora: ENERGA Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pani Marlena Masalska reprezentująca Biuro Projektów Volt s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk, ul. Freta 26/27, 82-300 Elbląg została wydana decyzja nr 15/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej zasilającej oświetlenie drogowe w miejscowości Wirwajdy oraz przebudowie/modernizacji linii elektroenergetycznej wraz z wymianą stanowisk słupowych na działkach nr ew.:
 
- 43/4, 104/4, 43/5, 42/1, 104/3, obręb Wirwajdy, gmina Ostróda,
- 495, 496/1, 559, 3237/2, 284/4, 284/12, 284/13, 284/6, 284/15, 345/1, 284/14, obręb Samborowo, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 20 czerwca 2022 r.
 
 Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 

 

Data przekazania do publikacji: 20.06.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 20.06.2022, ostatnia aktualizacja: 20.06.2022, odsłon: 153


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16315704
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości