Nasz znak: RGP.6730.131.2022.AS                                                     Ostróda, 10 maja 2023 r.
 
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)
Wójt Gminy Ostróda informuje,
 
że dnia 10 maja 2023 r. na wniosek NRG Plus Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 229, 85-451 Bydgoszcz, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu – Pana Adama Dogońskiego została wydana decyzja nr 81/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6MW oraz budowie
6 magazynów energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na części działki nr ew. 326/1, obręb Naprom, gm. Ostróda w ramach przedsięwzięcia objętego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16 grudnia 2022 r. znak: RGP.6220.11.2022.
W związku z powyższym informuję, że można zapoznać się z treścią wydanej decyzji o warunkach zabudowy oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
Dniem udostępnienia treści decyzji o warunkach zabudowy jest 12 maja 2023 r. Jednocześnie informuję, że treść ww. decyzji będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu na okres 14 dni.

 

Data przekazania do publikacji: 12.05.2023
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 12.05.2023, ostatnia aktualizacja: 12.05.2023, odsłon: 52


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070838
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości