Nasz znak: RGP.6733.1.2022.AS                                                           Ostróda, 07 czerwca 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503), zawiadamiam, że dnia 07 czerwca 2022 r. na wniosek ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Tomasz Dąbrowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EL-VIK PROJEKT Tomasz Dąbrowski, ul. Żurawia 24c/1, 11-041 Olsztyn została wydana decyzja Nr 13/2022 dotycząca zmiany decyzji Nr 4/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 01 marca 2022 r., znak: RGP.6733.1.2022.AS dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 129/7, położonej w obrębie geodezyjnym Naprom, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 09 czerwca 2022 r.
 
Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 

 

Data przekazania do publikacji: 09.06.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 09.06.2022, ostatnia aktualizacja: 09.06.2022, odsłon: 67


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14786327
odsłon strony

Aktualnie mamy
57 gości