Nasz znak: RGP.6733.13.2022.AS                                                      Ostróda, 01 lipca 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że dnia 01 lipca 2022 r. na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Bartosz Szewczyk, ZOMB-KAN Projektowanie Nadzór Zofia Szewczyk, ul. Świerkowa 29/2, 10-174 Olsztyn została wydana decyzja nr 18/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia, budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia oraz budowie zespołu gazowego redukcyjno-pomiarowego, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.  32/1, 32/2, 32/11, 32/13, 32/14, 33, 35/14, 35/15, 199/1, 199/2, 199/3, 199/5, 200, 233/5, 233/7, 233/9, 233/14, 233/16, 233/19, 233/20, 233/21, 233/23, 233/24, 261/1, 262/11, 262/28, 262/29, 262/31, 262/34, 262/35, 267/8, 267/9, 290/2, 352/2, 3291/5, obręb geodezyjny Międzylesie, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 04 lipca 2022 r.
 
 Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 

 

Data przekazania do publikacji: 04.07.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 04.07.2022, ostatnia aktualizacja: 04.07.2022, odsłon: 68


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14786545
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości