Nasz znak: RGP.6220.15.201                                                               Ostróda, 11 sierpnia 2015 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 j.t.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia strony postępowania, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną tłoczno-grawitacyjną oraz siecią wodociągową w miejscowości Gierłoż, gm. Ostróda, w dniu 11 sierpnia 2015r. wydane zostało postanowienie, w którym odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i w związku z tym nie ma potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
Dokumentacja sprawy dostępna jest dla stron postępowania w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego, 14-100 Ostróda w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej w pokoju 308 w godz. od 730 do 1530.
 
W terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Gierłoż.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 12.08.2015r.
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.08.2015, ostatnia aktualizacja: 12.08.2015, odsłon: 916


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070665
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości