Ostróda, dnia 1 października 2014r.
Nasz znak: RGP.6220.11.2014
 
Obwieszczenie
 
Działając na podstawie:
 
- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania
- art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam społeczeństwo, że decyzją nr 5/2014 z dnia 1 października 2014r. znak: RGP.6220.11.2014 Wójt Gminy Ostróda określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda” na terenie obrębów Kajkowo, Górka i Lipowiec
 
Z treścią ww. decyzji strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia.
 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 01.10.2014r.
Osoba przekazująca: Karolina Czerwonka

Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 01.10.2014, ostatnia aktualizacja: 01.10.2014, odsłon: 1 300


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544649
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości