Nasz znak : RGP-7624/3/2010

Ostróda, dnia 15 lutego 2010 r.

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. )

 

zawiadamia się że na wniosek Ostróda Recycling Edyta Jaskółowska ul. Przemysłowa 8e, 14-100 Ostróda zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środo-wiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „„ Zbiórce, selekcjonowaniu i magazynowaniu odpadów zmieszanych „ , przewidzianej do realizacji na działce nr 194/7 obręb Kątno i działce nr 194/5 obręb Stare Jabłonki położonych w miejscowości Szklarnia, gmina Ostróda.

 

W związku z powyższym informuję :

 

1. Aktualny etap postępowania obejmuje ustalenie ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zakresu sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

2. Wystąpienie o opinie w sprawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Starosty Powiatowego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 106 k.p.a.

 

3. Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Referacie Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 pok. 315 w godz. od 730 do 1530.

 

4. W terminie 21 dni można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporz. G.PYDYN

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.02.2010, ostatnia aktualizacja: 18.02.2010, odsłon: 1 527


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15235974
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości