Nasz znak : RGP-7624/9/2010                                              Ostróda, dnia  5 maja 2010 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) w związku z art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie w celu uzyskania opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania dla przedsięwzięcia polegającego na „ budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej dla zespołu działek w miejscowości Kątno „ gmina Ostróda.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.05.2010, ostatnia aktualizacja: 06.05.2010, odsłon: 1 276


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15235862
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości