Instrukcja przyłączenia się do dyskusji publicznej dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubajny-Zwierzewo, gmina Ostróda.

Celem przyłączenia się do dyskusji publicznej online dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubajny-Zwierzewo, gmina Ostróda oraz prognozy oddziaływania na środowisko, należy uruchomić następujący link: https://zoom.us/j/99608948796

Następnie należy zainstalować darmowy program zoom. Po instalacji wyświetli się okno z miejscem na wypełnienie nazwy pod jaką uczestnik będzie uczestniczył w dyskusji. Po naciśnięciu „Join Meeting” Administrator dyskusji online zatwierdzi wysłaną prośbę o przyłączenie co będzie skutkowało automatycznie przyłączeniem się do ww. dyskusji publicznej.

 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubajny-Zwierzewo
 
Załącznik graficzny do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubajny-Zwierzewo
 
Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubajny-Zwierzewo
 
Ostróda, dn. 13.01.2022 r.
 
Nasz znak: RGP.6722.14.2020
 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubajny-Zwierzewo
Na podstawie art. 17 ust. 9 i ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz uchwały Nr V/28/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubajny-Zwierzewo zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20.01.2022 r. do 10.02.2022 r.
- w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju 312,
- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda (http://www.bip.gminaostroda.pl/).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w dniu 09.02.2022 r. o godz. 11.00.
Szczegółowe instrukcje i wytyczne dotyczące uczestnictwa w dyskusji publicznej zostaną zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Ostróda.
Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do Wójta Gminy Ostróda w formie papierowej lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email:
Uwagi można wnosić również przy użyciu gotowego formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej. Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.
Uwagi i wnioski, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373) – należy wnosić na zasadach określonych w art. 8c przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.02.2022 r.
 
 
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Ostróda, z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda (nr tel. 89 676 07 80,  adres e-mail: ).
2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej: .
4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://www.bip.gminaostroda.pl w zakładce „Urząd Gminy” w ,,Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych” oraz w siedzibie Administratora.
 
Formularz uwag - druk do pobrania

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 13.01.2022
Osoba przekazująca: Agata Grzelakowska

Sporządził/a: Agata Grzelakowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 13.01.2022, ostatnia aktualizacja: 08.02.2022, odsłon: 143


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14786618
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości